Oświadczenie o pochodzeniu

Składanie wniosku o przyznanie preferencji z wykorzystaniem oświadczenia o pochodzeniu.

Oświadczenie o pochodzeniu.

Importer może wykorzystać "oświadczenie o pochodzeniu" przygotowane przez eksportera w celu ubiegania się o preferencje. Eksporter jest zobowiązany przez prawo do zamieszczenia oświadczenia o pochodzeniu na fakturze lub innym dokumencie, w tym dokumencie handlowym, który opisuje produkt pochodzący w sposób wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić jego identyfikację. Oświadczenie lub dokument może być złożony w formie elektronicznej.

Eksporter sporządzający oświadczenie o pochodzeniu musi przechowywać dowody, że produkt jest pochodzący, w tym dane dotyczące statusu pochodzenia materiałów użytych do wytworzenia produktu. Może to obejmować deklaracje uzyskane od swoich dostawców (deklaracje dostawców).

Oświadczenie o pochodzeniu może być stosowane dla wielu przesyłek tego samego wyrobu (wyrobów) w okresie określonym w oświadczeniu o pochodzeniu, jednak nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty pierwszego przywozu. Jeżeli eksporter wypełni deklarację pochodzenia i dowie się później, że zawiera ona nieprawidłowe informacje, musi jak najszybciej powiadomić o tym swojego klienta na piśmie.

Oświadczenie może być sporządzone w dowolnym języku urzędowym UE, np. angielskim lub francuskim. Zazwyczaj lepiej jest używać tego samego języka, który został użyty w dokumencie.

Niniejszy przewodnik omawia szerzej kryteria dokumentu, deklaracje dostawców oraz eksport. Tekst oświadczenia o pochodzeniu znajduje się w załączniku 7 do Umowy o handlu i współpracy.

W momencie wystawiania oświadczenia o pochodzeniu, musisz posiadać deklarację dostawcy (gdy jest wymagana).

Jeśli nie możesz dostarczyć deklaracji dostawcy lub innych informacji wykazujących status pochodzenia towarów dla jakichkolwiek oświadczeń o pochodzeniu, które wystawiłeś w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wówczas jesteś zobowiązany powiadomić o tym swojego klienta.

Jeśli nie możesz zweryfikować, że towary, które wyeksportowałeś do UE pochodzą z Wielkiej Brytanii, Twój klient będzie musiał zapłacić pełne opłaty celne.

Wymagania dotyczące eksportera.

Eksporter:

Deklaracja poświadcza, że produkt został wyprodukowany w kraju pochodzenia i spełnia wszystkie wymagania. Odpowiada ona za dokładne określenie towaru wyjściowego na fakturze lub innym dokumencie, np. handlowym. Numer referencyjny eksportera jest zwykle zapisany na oświadczeniu o pochodzeniu przez jego numer referencyjny eksportera. Jeżeli numer referencyjny eksportera nie został nadany, może on zamieścić swój pełny adres w polu "miejsce i data". W UE numerem referencyjnym eksportera będzie numer REX (Registered Exporter). Są one wymagane, jeśli przesyłki eksportowe mają łączną wartość powyżej 6.000 euro. W Wielkiej Brytanii numerem referencyjnym eksportera jest numer EORI (Economic Operator Registration and Identification). Jeśli nie masz jeszcze numeru EORI, możesz o niego wystąpić na stronie rządowej..

Eksporter musi przedstawić oświadczenie o pochodzeniu. Nie musi ono zawierać informacji o osobie wystawiającej dokument użyty do wypełnienia oświadczenia. Aby uniknąć pomyłek, najlepiej, jeśli eksporter wypełni oświadczenie o pochodzeniu na stworzonym przez siebie papierze.

Ważność oświadczenia o pochodzeniu

Eksport produktów może odbywać się przed, w tym samym czasie co wypełnienie oświadczenia o pochodzeniu lub po jego wypełnieniu. Pozostanie ono ważne przez dwa lata od daty jego utworzenia w Wielkiej Brytanii. Jeśli natomiast eksportujesz do UE, dokument ten będzie ważny tylko przez 12 miesięcy.

Gdy ubiegasz się o preferencyjne traktowanie handlowe, musisz złożyć ważną deklarację pochodzenia.

Może to być:

Na fakturze lub na jakimkolwiek innym dokumencie, w tym na dokumencie handlowym, który określa produkt pochodzący na tyle szczegółowo, że umożliwia jego identyfikację, należy podać sposób, w jaki towary zostały wyprodukowane. Nie ma konkretnej definicji prawnej "dokumentu handlowego". Jednak ogólnie można go postrzegać jako pisemne rozliczenie każdej transakcji handlowej. Dlatego też, oprócz samej faktury, termin ten obejmuje inne rodzaje dokumentów, takie jak faktura pro-forma lub dokument wysyłkowy (na przykład lista pakowania lub dowód dostawy).

Aby faktura lub inny dokument mógł zostać uznany za podstawę oświadczenia o pochodzeniu, musi jedynie zawierać opis produktów pochodzących, który jest na tyle szczegółowy, że umożliwia identyfikację tych produktów. Produkty, które mogą być ujęte w tej samej fakturze lub dokumencie handlowym, powinny być wyraźnie oddzielone od wszelkich produktów pochodzących.

Jeżeli producent lub przedsiębiorca znajduje się w kraju wywozu, ale przedsiębiorca wystawiający fakturę ma siedzibę w państwie niebędącym stroną, oświadczenie o pochodzeniu nie może być sporządzone na tym papierze. Oświadczenie o pochodzeniu powinno być napisane na dokumencie, takim jak potwierdzenie dostawy, wystawionym przez eksportera (producenta lub handlowca innego niż handlowiec mający siedzibę w kraju niebędącym stroną) w społeczeństwie eksportującym.

Deklaracje dostawców

Informacje zawarte w tej sekcji dotyczą deklaracji dostawcy składanych przez dostawcę z Wielkiej Brytanii producentowi lub eksporterowi z Wielkiej Brytanii. Zgodnie z Umową o Handlu i Współpracy, towary i materiały, które pochodzą od dostawców z UE, muszą wykazywać swój status pochodzenia poprzez oświadczenie o pochodzeniu lub wiedzę importera.

Jeśli pewne towary i materiały niepochodzące są dostarczane przez sprzedawcę, a część produkcji krajowej została zastosowana w Wielkiej Brytanii lub UE, deklaracja dostawcy dla towarów niepochodzących określona w art. 40 i załączniku 6 (deklaracja dostawcy) Umowy o handlu i współpracy może być wykorzystana do zaliczenia produkcji do kumulacji dwustronnej. Deklaracja dostawcy jest używana w celu udzielenia producentowi lub eksporterowi informacji o statusie pochodzenia towarów. Dostawca jest osobą, która ma kontrolę i wiedzę na temat statusu pochodzenia dostarczanych towarów.

Deklaracja dostawcy informuje klienta o kraju, w którym zakupione przez niego towary zostały wyprodukowane. Klient potrzebuje tej informacji, aby złożyć oświadczenie o pochodzeniu, ponieważ jest ono wymagane w przypadku eksportowanych towarów. Mogą to być gotowe produkty od dostawcy lub materiały użyte do stworzenia innego produktu.

Kiedy deklaracje dostawców są potrzebne?

Zdarzają się sytuacje, w których oryginalny producent nie wystarcza do spełnienia kryteriów pochodzenia i wymagane są deklaracje dostawcy.

Przykładowo:

Jedyne przetwarzanie, jakie wykonuje się na produkcie, to jeden z najprostszych procesów wyszczególnionych w artykule 43 (strona 61) Umowy o handlu i współpracy.

Kiedy deklaracje dostawcy nie są potrzebne?

A declaration will not be needed in the following circumstances:

Długoterminowe deklaracje dostawców są ważne przez okres dostawy wynoszący 2 lata lub mniej.

Deklaracja dostawcy, która jest ważna przez długi okres czasu, dotyczy wszystkich towarów wymienionych w deklaracji dostawcy, które są dostarczane w tym określonym czasie. Gdy wypełniasz długoterminową deklarację dostawcy, musisz potwierdzić status pochodzenia towarów przez cały okres jej obowiązywania.

Jeśli informacje zawarte w długoterminowej deklaracji dostawcy nie są już dokładne, dostawca musi jak najszybciej poinformować o tym swojego klienta.

Długoterminowa deklaracja dostawcy powinna być sporządzona dla przesyłek wysyłanych w pewnym okresie czasu i zawierać datę: